Naturreservat

Naturreservat bildas i ”syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet. Ett område som behövs för att skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter får också förklaras som naturreservat.” (ur miljöbalken). Det finns cirka 3 100 naturreservat i Sverige.

Länsstyrelserna och Naturvårdsverket inventerar och utvärderar vilka områden som är lämpliga som naturreservat. Just nu nybildas naturreservat i större omfattning än någonsin tidigare.

Natura 2000 är EU:s stora satsning för att bevara den biologiska mångfalden i Europa. Växter och djur känner inga nationella gränser, och därför är det i många fall gynnsamt att arbeta med naturvårdsfrågor internationellt. Runt om i Europa arbetar nu EU:s medlemsländer med att skapa ett nätverk av skyddad natur, det så kallade Natura 2000-nätverket.  

Isälvsleden passerar genom genom bl a Djupvik naturreservat och Kammen naturreservat som båda ligger i Vindelns kommun (Västerbottens län). Längs leden finns många Natura 2000 områden där kanske Valfrid Paulsson-reservatet är det mest kända.

Valfrid Pålsson var Naturvårdsverkets förste generaldirektör och bodde inte långt från Isälvsleden i byn Hjuken (Hällnäs).

Källa: Länsstyrelsen Västerbotten och Wikipedia.